TÀI LIỆU LẬP TRÌNH LỆNH THỰC THI TIN NHẮN

Tham số đầu vào

Tên tham số Bắt buộc Định nghĩa
id Mã tin nhắn cần xử lý
makh Mã khách hàng sử dụng dịch vụ
apikey API Key riêng biệt của từng khách hàng
case1: cmd=xoatin Xóa tin nhắn chưa gửi thành công, tức xóa tin có tinhtrang=chuagui
case2: cmd=guilien Gửi liền tin nhắn chưa gửi thành công, tức gửi ngay lập tức tin có tinhtrang=chuagui
case3: cmd=guilai Gửi liền tin nhắn đã gửi thành công, tức gửi lại ngay lập tức tin có tinhtrang=thanhcong

Giá trị trả về

Tên tham số Ý nghĩa
matin Mã tin nhắn
cmd Mã lệnh thực thi theo các case bên trên
ketqua
  • + xoathanhcong: Tin nhắn xóa thành công
  • + xoaloi: Tin nhắn không được xóa do đã chuyển trạng thái hoặc không tồn tại
  • + guithanhcong: Tin nhắn đưa vào danh sách chờ với độ ưu tiên cao nhất
  • + guiloi: Tin nhắn đã chuyển trạng thái hoặc không tồn tại
  • + lenhguithanhcong: Tin nhắn được đưa vào danh sách chờ với độ ưu tien cao nhất, truy vấn tin nhắn mới theo matinmoi
matinmoi Mã tin mới theo case3, và có 1 số tham số trả về đã diển giải trong tài liệu lập trình cơ bản

Link gọi mẫu xóa tin case1 xoatin

Link thật: portal.tongdainhantin.com/api/sms/cmd.asp?id=2&makh=124&apikey=0082a37e376b0b7e031327232c8dd72&cmd=xoatin

	{ 
		"matin": "2",
		"cmd": "xoatin",
		"ketqua": "xoathanhcong",
		"diengiai": "Da xoa tin nhan"
	}

Link gọi mẫu gửi liền case2 guilien

Link thật: portal.tongdainhantin.com/api/sms/cmd.asp?id=3&makh=124&apikey=0082a37e376b0b7e031327232c8dd72&cmd=guilien

	{ 
		"matin": "3",
		"cmd": "guilien",
		"ketqua": "guithanhcong",
		"diengiai": "Tin nhan duoc uu tien trong danh sach gui"
	}

Link gọi mẫu gửi lại case3 guilai

Link thật: portal.tongdainhantin.com/api/sms/cmd.asp?id=1&makh=124&apikey=0082a37e376b0b7e031327232c8dd72&cmd=guilai

	{ 
		"matin": "1",
		"cmd": "guilai",
		"ketqua": "lenhguithanhcong",
		"diengiai": "Tin nhan duoc dua vao danh sach gui, kiem tra theo ma tin moi",
		"matinmoi": 3,
		"txtdienthoai": "907240247",
		"noidungtxt": "Gui tin nhan truc tiep he thong tongdainhantin.com",
		"thoigiangui": "2/2/2020 13:44:54 PM"
	}

TONGDAINHANTIN.COM

Giải pháp gửi tin nhắn bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, tích hợp và kết nối đa nền tảng, tương tác đa chiều bằng hàm API chia sẻ dữ liệu và nhận dữ liệu.

334 Tân Sơn Nhì, Tân Phú, HCM

info@tongdainhantin.com

Đã gửi email thành công.